+34 629 75 58 87barsantrans@hotmail.esBARSAN TRANS SL, C/ GIL DE ANDRADE, Nº 11, 28804 ALCALÁ DE HENARES, MADRID

INFORMATII

Home / INFORMATII

PACHETELE CARE DEPASESC 30KG, POT FI RIDICATE DE LA DOMICILIUL CLIENTULUI AVIZANDU-NE TELEFONIC LA NUMARUL DE TELEFON: 629 75 58 87

LA CERINTA CLIENTULUI, TRANSPORTAM BUNURI PERSONALE, MARFA, UTILAJE … SI LE DISTRIBUIM DIRECT LA DOMICILIU IN ROMANIA.

INFORMATII UTILE PENTRU DUMNEAVOASTRA
 • Firma noastra va ofera posibilitatea de a trimite si de a primi saptamanal pachete, plicuri cu acte si valori, scrisori pe traseul Romania – Spania si Spania – Romania.
 • Pachetele sunt distribuite pe teritoriul Romaniei si Spaniei in fiecare punct conform orarului. Cei care nu se prezinta la locul si la ora stabilita (acolo unde exista un punct fix) pot ridica pachetele in saptamana urmatoare sau de la sediul firmei.
 • Predarea pachetelor si a plicurilor se face numai pe baza unui act de identitate.
 • Recomandam impachetarea in cutii de carton rezistente, bine inchise, avand numele destinatarului, localitatea si nr. de telefon scrise clar. Actele nu se trimit niciodata in colet, acestea fiind cu regim special, se declara si se trimit in plic.
 • Pachetele nu se livreaza la domiciliu si nu anuntam telefonic. Plata se face in Spania.
 • Expeditorul este obligat sa completeze si sa semneze declaratia de continut pentru incheierea formalitatilor vamale.
 • FIRMA NU ISI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU BANII, VALORILE SI PRODUSELE INTRODUSE IN PACHETE SI CARE NU SUNT NEDECLARATE IN CAZUL CONFISCARII ACESTORA LA VAMA.
 • Pachetele care depasesc valoarea de 100€ vor fi insotite de factura de cumparare (bon de casa).
 • Firma are dreptul de a fixa pretul transportului pentru produsele care prin volumul sau valoarea lor nu pot fi incasate la tarif/kg.
 • NELU BARSAN NU TRANSPORTA MATERIALE INFLAMABILE, TUTUN SI PRODUSE INTERZISE DE LEGILE IN VIGOARE IN CELE DOUA TARI.
 • FIRMA NU ISI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU ALIMENTELE DETERIORATE (STRICATE) IN TIMPUL TRANSPORTULUI.
DECIZIE NR. 313 din 13 aprilie 2017
3.13. Marcarea trimiterilor poștale și a elementelor rețelei poștale3.13.1. Furnizorul are obligația de a inscripționa în mod lizibil toate trimiterile poștale introduse în rețeaua sa poștală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poștale, cu denumirea sau marca sa comercială.3.13.2. Furnizorul are obligația de a inscripționa în mod lizibil toate trimiterile poștale introduse în rețeaua sa poștală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poștale, cu data depunerii trimiterilor poștale, respectiv cu data preluării trimiterii poștale de la un alt furnizor, cu excepția trimiterilor poștale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poștă francate cu amprente obținute cu presă de imprimerie sau un alt procedeu de imprimare ori de timbrare.3.13.3. Data depunerii este data la care trimiterea poștală a fost colectată de către personalul furnizorului.3.13.4. Furnizorul serviciului express are obligația de a inscripționa în mod lizibil toate trimiterile poștale interne și internaționale colectate de pe teritoriul României care fac obiectul acestui serviciu, introduse în rețeaua sa poștală, cu data și ora depunerii trimiterilor poștale.3.13.5. Furnizorul are obligația de a marca toate trimiterile poștale interne și internaționale colectate de pe teritoriul României care fac obiectul serviciului express cu inscripția „express“. 3.13.6. Furnizorul are obligația de a marca toate trimiterile poștale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poștă cu inscripția „publicitate“.3.13.7. Furnizorul are obligația să asigure elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea și distribuirea trimiterilor poștale.3.13.8. Furnizorul are obligația să inscripționeze în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalațiile fizice care fac parte din rețeaua sa poștală, inclusiv cutiile poștale, punctele de acces, mijloacele de transport și punctele de contact. 3.14. Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale3.14.1. Furnizorul are obligația de a stabili, într-o formă clară, inteligibilă și ușor accesibilă, condiții generale privind furnizarea serviciilor poștale care vor conține cel puțin informațiile prevăzute la pct. 3.14.2, pct. 3.14.4-3.14.11, pct. 3.14.13 și pct. 3.14.16-3.14.18, având în vedere caracteristicile fiecărui serviciu poștal indicat în notificare. 3.14.2. Furnizorul are obligația de a stabili condiții de acceptare a trimiterilor poștale, respectiv reguli pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poștală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poștale, referitoare la:a) ambalarea, respectiv etichetarea, în special în ceea ce privește bunurile fragile ori care necesită o manipulare specială;b) condițiile de returnare la expeditor sau integrator a trimiterii poștale;c) trimiterile poștale refuzate la colectare (a căror colectare este interzisă de dispozițiile legale sau care nu pot fi prelucrate cu personalul și mijloacele obișnuite de care dispune furnizorul); d) în cazul serviciului contra ramburs, al serviciului mandat poștal pe suport hârtie și al serviciului de trimitere cu valoare declarată: limita maximă admisă a rambursului, a mandatului poștal, respectiv a valorii declarate; e) moneda admisă în care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani în cazul serviciului mandat poștal pe suport hârtie sau serviciului contra ramburs;f) felul trimiterilor poștale, respectiv interne sau internaționale, care fac obiectul serviciului poștal.3.14.3. Suplimentar informațiilor prevăzute la pct. 3.14.2, condițiile de acceptare a trimiterilor poștale mai pot privi:a) dimensiunile trimiterii poștale;b) greutatea trimiterii poștale;c) modalitățile concrete de depunere a trimiterii poștale, în funcție de caracteristicile serviciului poștal, precum și de resursele, mijloacele de transport și de manipulare de care dispune furnizorul; d) modul de completare a datelor de identificare și a adresei expeditorului sau destinatarului;e) numărul minim sau maxim de trimiteri poștale care pot face obiectul serviciului poștal;f) zonele geografice în care furnizorul poate livra trimiterile poștale prin mijloace proprii și zonele geografice în care furnizorul poate asigura livrarea trimiterilor poștale prin intermediul unui alt furnizor, pentru fiecare serviciu poștal în parte;g) dovada identității/calității de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea poștală la punctul de acces deservit de personal; h) modalitățile de plată a tarifului serviciului poștal. 3.14.4. Furnizorul are obligația de a stabili un termen de păstrare în vederea predării trimiterilor poștale, care nu poate fi mai mic de 5 zile de la data avizării destinatarului.3.14.5. Furnizorul are obligația de a stabili un termen concret de păstrare a trimiterilor poștale care nu au fost predate destinatarului și nici returnate expeditorului, care nu poate fi mai mic de 9 luni de la data depunerii trimiterilor poștale, respectiv de 18 luni de la data depunerii trimiterilor poștale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal prestate de către un furnizor de serviciu universal desemnat.3.14.6. Furnizorul are obligația de a stabili condițiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poștale prestate, respectiv timpii de livrare la destinatar și de returnare la expeditor sau integrator a trimiterilor poștale, precum și:a) termenele de returnare către expeditor sau integrator a contravalorii bunurilor care fac obiectul trimiterilor poștale, în cazul serviciului contra ramburs;b) termenele de returnare către expeditor sau integrator a dovezilor, confirmate în scris de destinatar sau de persoana autorizată, privind predarea trimiterilor poștale ce fac obiectul serviciului confirmare de primire;c) termenul în care poate fi solicitată de către expeditor sau integrator dovada privind depunerea sau livrarea la destinatar a trimiterii poștale care face obiectul serviciului de trimitere recomandată, care însă nu poate fi mai mic de 9 luni de la data colectării de către furnizor a respectivei trimiteri poștale, precum și termenul în care furnizorul va comunica dovada solicitată;d) termenul în care poate fi solicitată de către expeditor sau integrator dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul serviciului de trimitere cu valoare declarată, care însă nu poate fi mai mic de 9 luni de la data colectării de către furnizor a respectivei trimiteri poștale, precum și termenul în care furnizorul va comunica dovada solicitată.3.14.7. Furnizorul serviciului express are obligația de a stabili timpii de livrare garantați, care se calculează de la depunerea trimiterii poștale și care vor respecta următoarele condiții:a) în cazul trimiterilor poștale interne, timpii de livrare nu vor depăși 12 ore în aceeași localitate, 24 de ore între reședințele de județ și intrajudețean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localități; b) în cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României, timpul cât trimiterea poștală se află pe teritoriul României nu poate depăși limitele prevăzute la lit. a).3.14.8. În cazul trimiterilor poștale internaționale colectate de pe teritoriul României și care urmează a fi livrate unui destinatar aflat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, furnizorul serviciului express are obligația de a stabili timpii garantați, exprimați în ore, aferenți perioadei în care trimiterea poștală se află în afara teritoriului României. 3.14.9. Furnizorul serviciului express are obligația respectării timpilor de livrare stabiliți în conformitate cu prevederile pct. 3.14.7 și 3.14.8. 3.14.10. Furnizorul are obligația de a stabili condițiile în care este angajată răspunderea sa contractuală față de expeditor. Aceste condiții vor privi, cel puțin:a) cauzele care angajează răspunderea furnizorului: pierdere, furt, distrugere, deteriorare, neexecutarea caracteristicilor suplimentare ale serviciilor etc., fără a aduce atingere prevederilor art. 42, 44 și 46 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare, care au caracter minimal; b) modul de calcul și cuantumul despăgubirilor.3.14.11. Expeditorul poate renunța, în favoarea destinatarului, la dreptul de despăgubire care îi revine în temeiul dispozițiilor pct. 3.14.10.3.14.12. Furnizorul poate stabili clauze de agravare a răspunderii, cum ar fi angajarea răspunderii furnizorului față de utilizator pentru nerespectarea fiecărui timp de livrare și, respectiv, de returnare, stabiliți în condițiile pct. 3.14.6. 3.14.13. Furnizorul serviciului express are obligația de a stabili condițiile în care este angajată răspunderea sa față de expeditor pentru predarea cu întârziere a trimiterii poștale având în vedere caracteristicile serviciului, în special în ceea ce privește timpii de livrare. 3.14.14. În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, livrarea unei trimiteri poștale se poate realiza de către un furnizor de servicii poștale distinct de cel care a colectat trimiterea poștală, cu condiția ca acesta să fie autorizat pentru furnizarea serviciului poștal al cărui obiect îl face respectiva trimitere poștală. În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, furnizorul care a colectat trimiterea poștală răspunde față de utilizator pentru prestarea serviciului.3.14.15. Furnizorul poate stabili condițiile în care este angajată răspunderea contractuală a expeditorului, precum și celelalte obligații ale acestuia.3.14.16. Furnizorul are obligația de a stabili un mecanism simplu, transparent și accesibil de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce privește pierderea, furtul, distrugerea parțială ori totală sau deteriorarea trimiterii poștale, precum și nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor. Acest mecanism trebuie să conțină prevederi referitoare la:a) persoana care poate introduce reclamația, menționânduse că acest drept revine atât expeditorului, cât și destinatarului;b) modurile de transmitere și, corelativ, de confirmare a primirii reclamației;c) termenul de introducere a reclamației, care nu poate fi mai mic de 6 luni de la data depunerii trimiterii poștale;d) proceduri care să permită soluționarea echitabilă și promptă a reclamațiilor, cu indicarea, în special, a dovezilor acceptate, corespunzătoare evenimentului reclamat;e) termenul de soluționare a reclamației, care, cumulat cu termenul prevăzut la lit. f), nu va putea fi mai mare de 3 luni de la data introducerii reclamației;f) termenul și modalitățile adecvate de plată, de rambursare sau compensare a prejudiciului, în cazul reclamațiilor întemeiate.3.14.17. În cazul reclamațiilor întemeiate, furnizorul va acorda despăgubirile în termenul și condițiile stabilite conform pct. 3.14.16 lit. f), fără a fi necesară în acest sens vreo solicitare expresă din partea utilizatorului.3.14.18. Termenele și condițiile prevăzute la pct. 3.14.16 și 3.14.17 se aplică și trimiterilor poștale internaționale, cu excepția situațiilor în care prin acordurile internaționale la care România este parte se prevede altfel.3.15. Informarea utilizatorilor3.15.1. Furnizorul este obligat să pună la dispoziția utilizatorului, în limba română, la fiecare punct de acces deservit de personal și pe pagina de internet, ofertele sale comerciale elaborate conform pct. 3.4. 3.15.2. Publicarea pe pagina de internet a ofertelor comerciale se va face în cadrul unei secțiuni dedicate, la loc ușor vizibil și accesibil prin intermediul unui link direct, care să aibă o denumire sugestivă. 3.15.3. Furnizorul este obligat să pună la dispoziția utilizatorului, în limba română, pe pagina proprie de internet, lista actualizată a punctelor de acces și de contact operate, tipul și adresa acestora din urmă, cu excepția cutiilor poștale.3.15.4. Este interzisă punerea la dispoziția utilizatorilor, prin intermediul punctelor de acces ori de contact deservite de personal sau a paginii de internet aparținând furnizorului, a unor informații ce nu respectă condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale. 3.15.5. Furnizorul este obligat să afișeze, în loc vizibil, la fiecare punct de acces deservit de personal zilele și orele la care ridică trimiterile poștale de la respectivul punct de acces.3.15.6. Toate punctele de acces nedeservite de personal, inclusiv cutiile poștale, care fac parte din rețeaua poștală a unui furnizor trebuie să fie inscripționate de către acesta, în mod lizibil, cu zilele și orele la care ridică trimiterile poștale de la respectivul punct de acces.3.15.7. În cazul în care furnizorul nu poate preda, prin mijloace proprii, trimiterea poștală înregistrată, acesta, la cererea expeditorului, este obligat să îi comunice, înainte de acceptarea trimiterii poștale, denumirea furnizorului care va realiza predarea trimiterii către destinatar. 3.16. Secretul trimiterii poștale, protejarea integrității trimiterii poștale, protecția datelor cu caracter personal, asigurarea confidențialității informațiilor transmise sau stocate, protecția dreptului la viață privată3.16.1. Furnizorul are obligația de a nu utiliza, pe întreaga perioadă în care deține trimiterile poștale, metode de manipulare care pot altera/deteriora, prin intervenția unor factori externi, trimiterea poștală ori conținutul acesteia.3.16.2. Furnizorul are obligația de a nu deschide trimiterea poștală colectată închisă, cu excepția situațiilor prevăzute la pct. 3.10.6 lit. b) și c).3.16.3. Furnizorul are obligația de a nu condiționa prestarea serviciilor poștale de deschiderea trimiterii poștale, cu excepția situațiilor în care există indicii că trimiterea poștală conține bunuri care nu respectă condițiile generale de acceptare.3.16.4. Furnizorul are obligația de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poștale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaște conținutul trimiterii poștale. 3.16.5. Furnizorul are obligația de a nu divulga și de a nu oferi terților posibilitatea de a lua cunoștință, în orice mod și în orice moment al prestării serviciilor poștale, de informații referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poștale ori la conținutul trimiterii poștale, inclusiv la cuantumul sumei care face obiectul trimiterii poștale, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.3.17. Gestionarea reclamațiilor3.17.1. Furnizorul are obligația de a primi reclamațiile prealabile adresate de utilizatorul care se consideră prejudiciat prin neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a serviciului poștal.3.17.2. În cazul unui serviciu poștal prestat de mai mulți furnizori, furnizorul care a predat trimiterea poștală este obligat să transmită reclamațiile primite, spre soluționare, furnizorului care a preluat trimiterea poștală respectivă. 3.17.3. Reclamația prealabilă poate fi adresată de către expeditor sau de către destinatar. 3.17.4. Furnizorul are obligația de a întocmi și de a actualiza permanent un registru general în care vor fi înscrise toate reclamațiile adresate de expeditori sau destinatari, documentele justificative solicitate acestora și rezultatul soluționării reclamațiilor, inclusiv în cazul în care serviciul poștal este prestat de mai mulți furnizori.3.17.5. Reclamația este considerată întemeiată atunci când este angajată răspunderea contractuală a furnizorului față de expeditor sau destinatar. 3.18. Tariful de monitorizareFurnizorul are obligația de a contribui la cheltuielile administrative ale Autorității prin plata unui tarif de monitorizare anual, în cuantumul și în condițiile prevederilor cap. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare. 3.19. Mecanismul de compensare a costului net pentru furnizarea serviciilor incluse în sfera serviciului universalANCOM poate impune furnizorilor de servicii poștale autorizați, conform procedurii de autorizare generală, plata unei contribuții financiare pentru compensarea costului net înregistrat de către furnizorii de serviciu universal, generat de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal pe care aceștia au fost desemnați să le presteze și/sau obligația de a colecta și vira contribuțiile utilizatorilor la mecanismul de compensare, în condițiile cap. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 13/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 187/2013, cu modificările și completările ulterioare.3.20. Informarea ANCOMFurnizorul are următoarele obligații de informare a ANCOM:a) de a transmite informațiile solicitate potrivit prevederilor deciziei președintelui ANCOM privind raportarea unor date statistice de către furnizorii de servicii poștale; b) de a comunica, în format electronic editabil, conform anexei nr. 2 la decizie, modificările, completările sau actualizările care au ca obiect punctele de acces ori punctele de contact fixe deservite de personal sau alte construcții aparținând rețelei poștale, atunci când informarea respectivă cuprinde un număr mai mare de 20 de astfel de elemente componente ale rețelei poștale; c) de a transmite orice informație solicitată de ANCOM în condițiile legii.